Klikk her for nedlastbar PDF

Årsrapport 2023 etter åpenhetsloven

Culina Norge AS, tidligere Enor AS

Virksomheten

 

Culina Norge AS, tidligere Enor AS driver engros virksomhet med leveranser til storkjøkkenbedrifter, lokalisert på Vøyenenga i Bærum. Mesteparten av selskapets lagerførte og solgte varer importeres fra ca. 250 leverandører over store deler av verden. Culina Norge AS, tidligere Enor AS sysselsatte 36 årsverk i 2022. Respekt for menneske- og arbeidstakerrettigheter er grunnleggende i vår virksomhet og også noe vi krever og forventer av våre leverandører.

 

Strategi og fokusområder

 

Selskapets strategiplan for 2023-2026 har 3 fokusområder:

 

    • Organisasjonsutvikling
    • Digital transformasjon
    • Bærekraft

 

Innenfor området bærekraft er det utarbeidet en egen bærekraftstrategi. Culina innledet et aktivt forhold til samfunnsansvar og bærekraft i 2008 og har siden da hatt bærekraft som en integrert del av forretningsplanen. Vår bærekraftstrategi skal tydeliggjøre våre målsettinger og ansvaret vi påtar oss som en betydelig aktør i vår bransje. Strategien er bygget opp rundt tre fokusområder:

 

Etisk handel - Mattrygghet - Natur & miljø

 

Som ledende aktør i vår bransje har vi en viktig rolle i en verden i endring. Vår ambisjon er at bærekraft integreres i alt vi gjør fra anskaffelse av produkter, behandling av menneskene vi er i kontakt med til vi har levert gode løsninger til våre kunder. For oss starter bærekrafts arbeidet lenge før produktene våre er laget. Og slutter aldri.

 

Tiltak knyttet til åpenhetsloven

 

Arbeidet i forhold til åpenhetsloven er forankret i styrende dokumenter gjennom beskrivelser av krav, prosedyrer, rutiner, policyer eller lignende som angår driften. Dette inkluderer å definere ambisjonsnivå for arbeidet og hva slags type risiko selskapet er villig til å ta. Roller og ansvar er definert, inkludert mandater til å sette inn nødvendige tiltak. I samarbeid med morselskapet utføres risikovurderinger, interne revisjoner og analyser av både eget selskap og leverandører. Leverandørene deles inn i ulike risikoklasser, klassifisert etter hvor mye som kjøpes, landrisiko, bransjerisiko og relasjon. I samarbeid med morselskapet og et eget Global Supply Chain Solutions team basert i Shanghai gjennomføres jevnlige undersøkelser på produksjonssteder både når det gjelder å kunne avdekke barnearbeid og etterlevelse av etiske retningslinjer som selskapet har etablert. Selskapet har etablert en struktur for å kunne bearbeide og informere om observasjoner som er blitt innhentet og hvilke korrektive tiltak som evt. skal iverksettes for å kunne etterleve kravene i åpenhetsloven. Teamet i Shanghai jobber også proaktivt med å fremme menneskerettigheter, bl.a. ved å tilby kurs og veiledning til leverandørene. Vårt kvalitetsstyringssystem er i henhold til kravene i ISO 9001- standarden.

 

Aktsomhetsvurderinger

 

Risikoklassene som leverandørene våre er vurdert i, består av:

 

    • Low risk
    • High risk
    • Very high risk
    • Ultra high risk

 

Samtlige leverandører må signere på våre krav til etikk og menneskerettigheter gjennom vår Code of Conduct. For leverandører, klassifisert som High risk eller Very high risk, må Code of Conduct bekreftes årlig, samt at de blir fysisk revidert hvert andre år. Leverandører klassifisert som Ultra high risk tillates det ikke handel med. I vår oppdaterte risikovurdering har vi 1 leverandør i kategorien Very high risk og 21 leverandører i High risk.

Alle avvik avdekket under revisjonen blir fulgt opp med leverandør, og det lages en plan for forbedringer. Evt. kritiske avvik må lukkes innen 2 uker, mens det gis lengre frist for mindre alvorlige avvik.

 

I 2022 ble det gjennomført 9 revisjoner. Det ble avdekket forbedringsområder, som leverandørene har fått tilbakemelding på. Men det var kun hos en leverandør det ble funnet noe mer alvorlige avvik, slik at leverandøren ble vurdert som ikke akseptabel som samarbeidspartner. Det ble iverksatt tiltak umiddelbart fra leverandørs side, og de viktigste avvikene ble lukket i løpet av 4 uker. Leverandøren fikk da status som akseptabel, men det er jobbet videre med forbedringer. Ny fysisk revisjon ble gjennomført en måned etter lukkede avvik, og statusen ble da oppjustert til god.

 

Innsyn

 

Selskapet har opprettet en innsynspolicy som regulerer hvem og hvordan evt. innsynsbegjæringer håndteres. Utgangspunktet vårt er mest mulig åpenhet, men enkelte detaljer vil måtte holdes tilbake av konkurransemessige årsaker.

 

Alle innsynsbegjæringer loggføres.

 

Konklusjon

 

Alle våre leverandører opererer på en forsvarlig måte og følger vår Code of Conduct. Vi jobber likevel kontinuerlig med oppfølging, overvåkning og forbedringer i samarbeid med våre leverandører.